Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

O ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ.....( ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ....)

Ὑπάρχει Ἁη Βασίλης;

Βεβαίως καὶ ὑπάρχει. Ἐμένα μοῦ ἔφερε τὸ δῶρο τῆς πρόσκλησης ὡς τακτικοῦ μέλους τῆς συντακτικῆς ὁμάδας τοῦ "Ἡμερολογίου".
Αὐτὲς λοιπὸν τὶς τρεῖς ἡμέρες, προσπαθῶ νὰ βρῶ κάτι σπουδαῖο καὶ βαθυστόχαστο νὰ προσθέσω στὶς ἀναρτήσεις τοῦ "Ἡμερολογίου", ἀλλὰ....

1. Ἀνέλαβα τὴν ὑποχρέωση νὰ παραδώσω τὴν ἄποψη μου στὸν φίλο Μιχαὴλ, χωρὶς νὰ τὴν δημοσιεύσω ἀλλοῦ καὶ ἑπομένως μέχρι νὰ λάβω πράσινο φῶς ἀπ'ἐκεῖ, δὲν μπορῶ νὰ πῶ τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι συμφωνῶ με τὸ Πρωτοχρονιάτικο σχόλιο τοῦ ΔΜ σὲ γενικὲς γραμμὲς.
Τώρα θα μοῦ πῆτε πὼς αὐτὸ δὲν εἶναι οὔτε σπουδαῖο οὔτε βαθυστόχαστο καὶ θὰ ἔχετε δίκιο.
Ἡ ἀνάλυση τοῦ ΔΜ ὅμως εἶναι καὶ τὰ δύο.

2. Σκέφτηκα ὅτι μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ χρόνου, καλὸ εἶναι νὰ ξαναθυμηθῶ τὰ βασικὰ τῆς ΤΑ. Τὶ εἶναι, τὶ ἐπιδιώκει πῶς χρησιμοποιεῖται καὶ ἄν ἀρκῇ γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ κανεὶς κατ'ἀρχὴν νὰ προστατεύσῃ τὴν περιουσία του, ὅση ἔχει ἀπομείνει τέλος πάντων, καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ κερδίσῃ κάτι.
Ξαναδιάβασα λοιπὸν τὸ βιβλίο τοῦ Ε.Peters,  "Patterns in the dark" 
 και διαπίστωσα ότι η ΤΑ και γενικώτερα τὸ πρόβλημα της δομῆς των χρονοσειρῶν τῶν τιμῶν τῶν χρηματιστηριακῶν ἀγαθῶν, θέτει βαθύτερα φιλοσοφικὰ προβλήματα, ὅπως ἡ συνύπαρξη δομῆς καὶ αβεβαιότητας, ἀναδεικνύει παράδοξα ὅπως τὴν ἐλάττωση τοῦ κινδύνου καθὼς αὐξάνεται ἡ ἀβεβαιότητα, ἀποσαφηνίζει ἔννοιες, ὅπως ἡ τύχη καὶ  ἡ πολυπλοκότητα, καὶ λέει ὅτι ναὶ μὲν ἡ σχολὴ τῶν ποσοτικῶν ἀναλυτῶν χρησιμοποιεῖ προηγμένα μαθηματικὰ ἐργαλεῖα, τὰ ὁποῖα βρίσκονται στὴν αἰχμὴ τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας ἀλλὰ δὲν ἀρκοῦν γιὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν οἱ στόχοι ποὺ προαναφέραμε. 
Σὲ τελευταία ἀνάλυση ἡ ἐνασχόληση μὲ τὴν πορεία τῶν ἀγορῶν, μπορεῖ νὰ γίνῃ ἕνα σχολεῖο τῆς Φύσης καὶ τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς, αρκεῖ αὐτοὶ ποὺ συμμετέχουν νὰ μὴν περιορισθοῦν στὶς ροὲς χρημάτων στοὺς λογαριασμοὺς τους. 
Μὲ ἄλλα λόγια ἐπαναλαμβάνει τὴν ἄποψη τοῦ Καβάφη, ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία εἶναι τὸ ταξίδι.

Καλὸ μας ταξίδι λοιπὸν φίλες καὶ φίλοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου